Hlavní » Blogy » PNN - Ještě vzít délku.

PNN - Ještě vzít délku.

P O D Č Á R N Í K     N A     N E D Ě L I

myšlenky méně či více uspořádané, vydávané s nahodilou měrou pravidelnosti,
formálně však vždy až pod čarou

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ještě vzít délku.

            A máme tu další nový den. Další neděli, novou a jedinečnou. Neděli, jejíž noc trvala zas o několik minut kratší dobu než noc předešlá, neděli, od které zbývá do konce semestru zase o týden méně než od té předcházející. Postupně se zkracuje doba tmavé noci, jako se s každým novým buněčným cyklem zkracují telomery, v průběhu dne délka páteře nebo s jarem dívčí sukně. A tak to má být! - Aby každá z drah složité struktury světa běhu reflektovala jeho esenciální principy. Principy kdysi dávno „odborníkem přes všechno“ zavedené a následnými mnohými léty prověřené. Snad bychom možná my dnes mohli namítnout, že některé z drah pozbyly aktuálnosti a efektivity a že by bylo záhodno uvažovat o jejich drobných úpravách, o optimalizaci. (Nádorové buňky by nemusely mít v otázce zkracování telomer výrazná privilegia, období krátkých sukní by nemuselo být omezeno pouze na jaro atp.) Ovšem pozor! Neustále je třeba mít na paměti, že součástí univerzálních principů je i neoddiskutovatelné právo na svéráznost. Na určitou variabilitu, odvislou mj. od prostředí té které dráhy. Při oddiskutování uvedeného práva (či přinejmenším při jeho zamlčení) by totiž mohlo snadno dojít ke vzniku neplnohodnotného produktu, zmetku, což by například u absolventů medicíny mělo důsledky všelijaké, jen ne optimalizující. Doufejme tedy, že proces vedoucí k unifikaci naší univerzity a vysokého školství obecně, pracovně někdy označovaný jako „Uniclever“, skončil s nedávno proběhlým zkrácením výpůjční doby už tak dost krátkých výpůjček v naší knihovně a nedočkáme se třeba zkracování řádné délky studia.

(tmi)